Výberové kritéria pre LHP: Lesný hospodársky celok: Lesnícky obvod: Kategória lesa: Tvar lesa: Funkèný typ: Hosp. súbor porastových typov: Lesná oblas: Lesný typ: ___________________________________________________________________________ Výmera (ha): od do Vek (roky): od do Rastový stupeò: Zakmenenie (%): od do Expozícia: Sklon (%): od do ___________________________________________________________________________ Zoznam drevín: Vybraté dreviny:
Zastúpenie (%): od do
___________________________________________________________________________ HyperLink
l