Lesný porast: Etáž: Filter
Mapa
Súbor

   

   
    
      Výmera (ha):

      
      Vek (roky):

      
      
      
      
      
      
      Rastový stupeò:

      Zakmenenie (%):

      Celk.zásoba (m3):

      Expozícia:

      Sklon (%):

     

   

   
   

   
    
Zastúpenie (%): Str. hrúbka (cm): Str. výška (m): Objem str. kmeòa (m3): Abs. bonita: Zásoba na ha (m3): Celková zásoba (m3): Kvalita A (%): Kvalita B (%): Kvalita C (%): Poškodenie (%):

   Dreviny:

   
   
   
   
   
   
   
   
   Graf zastúpenia drevín
   
   Lesná oblas:

   Lesné typy:

   
   ______________________________________________

   Kategória lesa:

   
   Tvar lesa:

   
   Funkèný typ:

   
   Pásmo ohrozenia:

   
   ______________________________________________

   Hospodársky súbor porastových typov:

   
   Lesnícky obvod:

   
   Lesný hospodársky celok:

   (c) 2008-2010 doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.