Ako sa počítajú náklady na les v rastovom simulátore SIBYLA ?

V rastovom modeli SIBYLA sa počítajú náklady pre nasledujúce činnosti: ťažba, sústreďovanie a manipulácia dreva. Počítajú sa celkové priame náklady v členení na: mzdové, materiálové a sociálne náklady. Náklady sa počítajú zvlášť podľa drevín a porastových zložiek.

Odvodenie normočasu pre základne činnosti

Ako východisko pre výpočet nákladov boli zvolené slovenské výkonové normy pre ťažbu, sústreďovanie a manipuláciu (normy: 23-2165/234/83-EP Zborník 21, 329/90-320 Zborník 23, 91/1992-230 Zborník 24, 230-318/87-EP Zborník 26, 615-OPaM/88 Zborník 27). Základom noriem je normočas v normohodinách na m3 (Nh.m3) danej dreviny odvodený na základe časových štúdií v členení podľa jednotlivých metód, technológií a činností. Tie sú modifikované na základe zrážok a prirážok podľa podmienok pri ich vykonávaní. V tabuľkách 1, 2 a 3 sú uvedené vstupy pre základné činnosti. Postup určenia normočasu bol zjednodušený na najbežnejšie technológie, metódy a postupy. Výsledný normočas () je odvodený prostredníctvom dopytov na relačné databázové tabuľky (Nemec 2003) jazykom SQL (Structured Query Language).

Tab.1 Štruktúra vstupov pre odvodenie normočasu v ťažbe

Tab.2 Štruktúra vstupov pre odvodenie normočasu v sústreďovaní

Tab.3 Štruktúra vstupov pre odvodenie normočasu v manipulácií

Mzdové náklady

Mzdové náklady sú odvodené na základe výsledného normočasu () prepočítaného pomocou objemu danej dreviny (V) v m3 a mzdovej tarify (T) v Sk.h-1:

F-mzdy= NČ . V . T

Materiálové náklady

a) Materiálové náklady pre činnosti vykonávané pomocou motorovej píly (ťažba a manipulácia) sa vypočítajú podľa:

F-materiál = NČ . KJMP . M . V

t.j. normočas uvedených činností je redukovaný pomocou redukčného koeficienta náhrad za motorovú pílu (KJMP) a prepočítaný podľa materiálových nákladov na normohodinu (M) a vykonaného objemu (V).

b) Pre sústreďovanie sú materiálové náklady odvodené priamo z vykonaného objemu sústreďovania (V) a materiálových nákladov na m3 (M):

F-materiál = V . M

Sociálne náklady

Sociálne náklady sú vypočítané na základe mzdových nákladov a koeficienta mzdových odvodov do poisťovní (KMOSP):

F-sociál = F-mzdy . KMOSP

Celkové priame náklady

Celkové priame náklady sú vypočítané ako súčet mzdových, materiálových a sociálnych nákladov:

F- = F-mzdy + F-materiál + F-sociál

Mzdové tarify T sa nachádzajú v číselníku code_TARIFF, indexy KJMP a KMOSP sa nachádzajú v číselníku code_INDICES, materiálové náklady M sa nachádzajú v číselníku code_MATERIAL a výsledné náklady sa nachádzajú v tabuľke Costs v databáze rastového simulátora SIBYLA.


© Copyright doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.