Aká je databázová štruktúra rastového simulátora SIBYLA ?

Databáza rastového simulátora SIBYLA je typu Microsoft Access od verzie 97. Skladá sa z tabuliek a číselníkov. Jej relačná štruktúra je zobrazená na nasledujúcom obrázku:

Tabuľka STRUGEN Tabuľka DESCRIPTION Tabuľka MIXTURE Tabuľka FREQUENCY Tabuľka INDIVIDUAL Tabuľka PLOTS Tabuľka TERRAIN Tabuľka SURFACE Tabuľka SITES Tabuľka DAMAGE Tabuľka PROGNOSIS Tabuľka THINNINGS Tabuľka CUTTING Tabuľka YARDING Tabuľka CONVERSION Tabuľka MARKS Tabuľka iPIX Tabuľka COVER Tabuľka HERBS Tabuľka INITIAL Tabuľka TREES Tabuľka ELEMENTS Tabuľka Biomass Tabuľka Biodiversity Tabuľka Production Tabuľka Returns Tabuľka Costs Tabuľka Summary

Obr.1 Štruktúra databázy rastového simulátora SIBYLA


Popis tabuliek generátora vstupov

Tabuľka STRUGEN

Tabuľka definuje na úrovni porastu základné údaje pre generované simulačné plochy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
area reálne číslo s dvojitou presnosťou výmera simulačnej plochy v hektároch (štandardne 0,25 ha), pri metóde generovania štruktúry lesa z početností alebo pri metóde generovania zo stromových údajov bez súradníc sa musí výmera udať
orgArea reálne číslo s dvojitou presnosťou pôvodná výmera lesného porastu v hektároch, ktorý reprezentuje simulačná plocha
mixture text stupeň premiešania pre výplňové dreviny: SLIGHT, MODERATE, MIDDLE, STRONG, VERYSTRONG alebo TOTAL
repeatStructure dlhé celé číslo počet opakovaní generovania prognózy: 1 až 20
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre generovanie štruktúry: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka DESCRIPTION

Tabuľka definuje na úrovní jednotlivých etáží a drevín porastu všetky potrebné základné informácie pre generovanie štruktúry.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
source text zdrojové údaje pre generovanie štruktúry simulačnej plochy: TREE (stromové údaje), fDHQ (údaje o početnosti: hrúbka-výška-kvalita), fDQ (údaje o početnosti: hrúbka-kvalita), fDH (údaje o početnosti: hrúbka-výška), fD (údaje o početnsti: hrúbka), STAND (porastové údaje), NATURAL (parametre výberkového lesa)
d reálne číslo s dvojitou presnosťou stredná hrúbka dreviny v cm
sr reálne číslo s dvojitou presnosťou stupeň variability hrúbky: 1 až 3, 1 = minimálny, 3 = maximálny, štandardne 2
sd reálne číslo s dvojitou presnosťou variačný koeficient hrúbky v percentách (ak je neznámy, tak je štandardne 0 a použije sa hodnota sr pre jeho odvodenie)
Vha reálne číslo s dvojitou presnosťou zásoba dreviny na hektár v m3
h reálne číslo s dvojitou presnosťou stredná výška dreviny v m
t dlhé celé číslo priemerný vek dreviny v rokoch
ASort reálne číslo s dvojitou presnosťou zastúpenie kvalitového stupňa stromov A v percentách
BSort reálne číslo s dvojitou presnosťou zastúpenie kvalitového stupňa stromov B v percentách
CSort reálne číslo s dvojitou presnosťou zastúpenie kvalitového stupňa stromov C v percentách
DSort reálne číslo s dvojitou presnosťou zastúpenie kvalitového stupňa stromov D v percentách
damage reálne číslo s dvojitou presnosťou percento poškodených stromov v poraste
heightCurve text typ výškovej krivky: UNIFORM (jednotná výšková krivka), TARIFF (výšková tarifa)
model text typ modelu výberkového lesa: LIOCURT (Liocurtová frekvenčná funkcia), MEYER (Meyerová frekvenčná funkcia)
percentage reálne číslo s dvojitou presnosťou percentuálne zastúpenie dreviny z počtu stromov
dmax reálne číslo s dvojitou presnosťou maximálna hrúbka (dimenzia rubného typu) v cm pre model podľa Liocurta
nmax dlhé celé číslo počet stromov s maximálnou hrúbkou pre model podľa Liocurta: 1 až 10
quotient reálne číslo s dvojitou presnosťou kvocient q pre Liocurtov model: 1,25 až 1,45
type text na max. 50 znakov typ výberkového lesa pre Meyerov model: A, B, C, D alebo E
absTariff reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná výška stromov výberkového lesa pri hrúbke 50 cm.
relTariff reálne číslo s dvojitou presnosťou relatívna výšková tarifa: 1 až 20
dclass reálne číslo s dvojitou presnosťou zatrieďovacia hrúbka u výberkového lesa (kvadratický priemer hrúbok + 8 cm)
hclass reálne číslo s dvojitou presnosťou zatrieďovacia výška u výberkového lesa (priemerná výška stromov pre zatrieďovaciu hrúbku)

Tabuľka MIXTURE

Tabuľka definuje na úrovni etáží a drevín porastu jednu alebo viacero agregovaných skupín pre generovanie štruktúry.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (je povolená naviac aj hodnota NONE, v prípade ak chceme generovať na simulačnej ploche existenciu holiny)
group text tvar generovanej skupiny: CIRCLE (kruh), STRIP (pás)
xCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica x stredu kruhu alebo ťažiska pásu vyjadrená v relatívnej hodnote <0;1>
yCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica y stredu kruhu alebo ťažiska pásu vyjadrená v relatívnej hodnote <0;1>
width reálne číslo s dvojitou presnosťou priemer kruhu alebo šírka pásu v metroch
angle reálne číslo s dvojitou presnosťou uhol otočenia pásu v stupňoch okolo ťažiska proti smeru hodinových ručičiek od kladnej poloosi y <0;180)

Tabuľka FREQUENCY

Tabuľka definuje na úrovni etáží a drevín porastu údaje o frekvencii hrúbok, výšok a kvality pre generovanie štruktúry.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
d reálne číslo s dvojitou presnosťou stred hrúbkového stupňa v cm (10,14,...,90); v prípade ak sa riadok eviduje kvôli meraniu výšky h pre stredný kmeň, môžu sa uvádzať aj hodnoty -3,-2,-1,0,1,2,3, ktoré znamenajú odchýlku v celých centimetroch od hrúbky stredného kmeňa
n dlhé celé číslo počet stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche; v prípade ak chceme evidovať opakované meranie výšky daného hrúbkového stupňa, uvádza sa početnosť 0 pre každý zopakovaný riadok s rovnakou hodnotou d
nA0 dlhé celé číslo počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom A
nA1 dlhé celé číslo počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom A
nB0 dlhé celé číslo počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom B
nB1 dlhé celé číslo počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom B
nC0 dlhé celé číslo počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom C
nC1 dlhé celé číslo počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom C
nD0 dlhé celé číslo počet nepoškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom D
nD1 dlhé celé číslo počet poškodených stromov v hrúbkovom stupni d na simulačnej ploche s kvalitovým stupňom D
h reálne číslo s dvojitou presnosťou výška stromu hrúbkového stupňa (aj opakovaná), ak d je stred hrúbkového stupňa (10,14,...,90) alebo výška stredného kmeňa (aj opakovaná), ak d je z intervalu -3,-2,-1,0,1,2 alebo 3

Tabuľka INDIVIDUAL

Tabuľka definuje na úrovni etáží charakteristiky jednotlivých stromov (všetky neznáme charakteristiky sa dogenerujú)

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
number dlhé celé číslo jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand) - POVINNÁ POLOŽKA !!!
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín - POVINNÁ POLOŽKA !!!
dbh reálne číslo s dvojitou presnosťou hrúbka stromu vo výške 1,3 m (v cm) - POVINNÁ POLOŽKA !!!
h reálne číslo s dvojitou presnosťou výška stromu (v m) - ak je neznáma treba zadať 0
cd reálne číslo s dvojitou presnosťou najširší priemer koruny (v m) - ak je neznámy treba zadať 0
ch reálne číslo s dvojitou presnosťou výška nasadenia koruny (v m) - ak je neznáma treba zadať 0
t dlhé celé číslo vek stromu v rokoch - ak je neznámy treba zadať 0
x reálne číslo s dvojitou presnosťou horizontálna súradnica x pre strom na ploche - ak je neznáma treba zadať 0 (pre známu súradnicu o hodnote 0 treba zadať hodnotu veľmi blízku 0, napríklad 0,001,ináč sa pôvodná súradnica nahradí vygenerovanou)
y reálne číslo s dvojitou presnosťou horizontálna súradnica y pre strom na ploche - ak je neznáma treba zadať 0 (pre známu súradnicu o hodnote 0 treba zadať hodnotu veľmi blízku 0, napríklad 0,001,ináč sa pôvodná súradnica nahradí vygenerovanou)
quality text kvalitový stupeň stromu: A, B, C, D - ak je neznámy, treba zadať otáznik (?)
damage dlhé celé číslo poškodenie stromu: 0 (bez poškodenia), 1 (poškodený) - ak je neznáme, treba zadať -1
mark dlhé celé číslo označenie stromu: 0 (bez označenia), 1 (budúci rubný strom), -1 (strom určený do prebierky)
mortality dlhé celé číslo vek odumretia stromu v rokoch - ak je strom živý, treba zadať hodnotu 0

 


Popis vstupných tabuliek

Tabuľka PLOTS

Tabuľka definuje na úrovni porastu základné údaje simulačnej plochy. 

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
xSide reálne číslo s dvojitou presnosťou dĺžka strany simulačnej plochy v metroch v smere osi x
ySide reálne číslo s dvojitou presnosťou dĺžka strany simulačnej plochy v metroch v smere osi y
area reálne číslo s dvojitou presnosťou veľkosť simulačnej plochy v hektároch
orgArea reálne číslo s dvojitou presnosťou pôvodná veľkosť porastu, ktorý reprezentuje simulačná plocha (dôležitý údaj pre tvorbu tabuľky Summary)
cover dlhé celé číslo poradové číslo textúry pôdneho krytu pre vizualizáciu cez VRML (sú povolené čísla od 0 po 26; textúry sa nachádzajú v adresári inštalácie programu .\FOREST\TEXTURY\KRAJINA\ a majú názvy cover[0..26].JPG)
status dlhé celé číslo posledný stav plochy v rámci simulácie (automaticky doplnený programom); štandardne 0 = plocha je v stave pred spustením simulácie; ostatné možnosti: 1= porast po simulácii a kalkulácii tabuľky Production, Biomass a Returns; 2 = stav 1 doplnený o kalkuláciu tabuľky Biodiversity; 3 = stav 1 doplnený o kalkuláciu tabuľky Costs; 4 = porast po simulácii s kalkuláciou všetkých výstupných tabuliek
source text zdroj východiskových údajov simulačnej plochy: GENERATOR = automaticky doplnené generátorom štruktúry; ak užívateľ zadáva plochy priamo bez generovania štruktúry, môže použiť ľubovoľný text
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu simuláciu: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka TERRAIN

Tabuľka definuje na úrovni porastu základné charakteristiky terénnej siete (modelu terénu). 

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
xDimension dlhé celé číslo počet bodov terénnej siete v smere osi x (štandardne 11)
yDimension dlhé celé číslo počet bodov terénnej siete v smere osi y (štandardne 11)
xSpacing reálne číslo s dvojitou presnosťou vzdialenosť medzi bodmi terénnej siete v metroch v smere osi x (štandardne 5 m)
ySpacing reálne číslo s dvojitou presnosťou vzdialenosť medzi bodmi terénnej siete v metroch v smere osi y (štandardne 5 m)

Tabuľka SURFACE

Tabuľka definuje na úrovni porastu podrobné charakteristiky terénnej siete (modelu terénu).

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
point dlhé celé číslo poradové číslo bodu v rámci terénnej siete (obr.2)
xCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica bodu v smere osi x v metroch
yCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica bodu v smere osi y v metroch
elevation reálne číslo s dvojitou presnosťou nadmorská výška bodu v metroch

Obr.2 Definícia terénu v tabuľke SURFACE

 

Tabuľka SITES

Tabuľka definuje na úrovni porastu základné charakteristiky stanovišťa. 

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
series dlhé celé číslo poradové číslo série rovnakých stanovištných údajov (1..n)
duration dlhé celé číslo dĺžka trvania série v rokoch
inputs text typ vstupných údajov: DETAILED = podrobné údaje (stanovištné premenné), GENERALIZED = všeobecné údaje (pre generovanie stanovišťa)
ecoregion text kód oblasti lesa
altitude reálne číslo s dvojitou presnosťou nadmorský výška stredu simulačnej plochy v metroch
aspect reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná expozícia simulačnej plochy v stupňoch (azimut od severu)
slope reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerný sklon simulačnej plochy v stupňoch
year dlhé celé číslo kalendárny rok začiatku simulácie (rok platnosti vstupných údajov)
type text kód lesného typu
N2O reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah NOx v ovzduší (ppb)
CO2 reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah CO2 v ovzduší (ppm)
nutrient reálne číslo s dvojitou presnosťou zásobovanie živinami v pôde (relatívna hodnota v rámci intervalu 0 až 1)
season reálne číslo s dvojitou presnosťou počet dní vegetačného obdobia (dni v roku s priemernou dennou teplotou vyššou ako 10°C)
amplitude reálne číslo s dvojitou presnosťou ročná teplotná amplitúda (rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou počas roka v °C)
temperature reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná denná teplota vo vegetačnom období v °C (apríl až september)
moisture reálne číslo s dvojitou presnosťou pôdna vlhkosť (relatívna hodnota v rámci intervalu 0 až 1)
rainfall reálne číslo s dvojitou presnosťou úhrn zrážok počas vegetačného obdobia v mm (apríl až september)
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu simuláciu: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka DAMAGE

Tabuľka definuje na úrovni porastu a dreviny základné charakteristiky pre užívateľom definovaný (explicitný) kalamitný model

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
series dlhé celé číslo poradové číslo 5-ročnej série pre definíciu pôsobenia škodlivých činiteľov
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
factor text druh škodlivého činiteľa: NONE (žiadny), WIND (vietor), SNOW (sneh), ICING (námraza), STEMINSECT (podkôrny a drevokazný hmyz), CROWNINSECT (hmyz asimilačných orgánov a iný hmyz), FUNGI (drevokazné huby), AIRPOLLUTION (imisie), FIRE (požiar), DROUGHT (sucho), STEAL (krádež), OTHER (iný)
expectation reálne číslo s dvojitou presnosťou riziko výskytu škodlivého činiteľa v percentách (0-100%)
mortAverage reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerné množstvo odumretých stromov v percentách zo zásoby
mortDeviation reálne číslo s dvojitou presnosťou smerodajné odchýlka množstva odumretých stromov
propagation text druh šírenia škodlivého činiteľa v poraste: INDIVIDUAL (roztrúsené resp. individuálne), SPOTTED (ohniskové), LOCAL (plošné)
firstYear dlhé celé číslo poradové číslo roku v rámci 5-ročnej série pre začiatok pôsobenia škodlivého činiteľa (1 až 5)
lastYear dlhé celé číslo poradové číslo roku v rámci 5-ročnej série pre koniec pôsobenia škodlivého činiteľa (1 až 5, lastYear je väčší alebo rovný ako firstYear)
selection text druh individuálneho výberu stromu v rámci roztrúseného šírenia: RANDOM (náhodný), DEFINED (cielený, definovaný užívateľom)
link text logická spojka pre spoločný účinok selektorov: AND (a), OR (alebo)
dbh dlhé celé číslo účinok selektora hrúbka stromu: 0 (žiadny), 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
h dlhé celé číslo účinok selektora výška stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
hd dlhé celé číslo účinok selektora štíhlostný koeficient: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
cd dlhé celé číslo účinok selektora šírka koruny: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
cl dlhé celé číslo účinok selektora dĺžka koruny: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
cld dlhé celé číslo účinok selektora koeficient tvaru koruny: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
vitality dlhé celé číslo účinok selektora vitalita stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
biosoc dlhé celé číslo účinok selektora bio-sociologické postavenie stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
ccl dlhé celé číslo účinok selektora konkurenčný tlak stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
quality dlhé celé číslo účinok selektora kvalita stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
score dlhé celé číslo účinok selektora existenčné skóre stromu: 0 (žiadny) , 1 (pozitívny), -1 (NOT = negatívny)
spotCount dlhé celé číslo počet ohnísk: (1 až 4)
locality text tvar plochy pre plošné šírenie: CIRCLE (kruh), STRIP (pás), ELLIPSE (elipsa)
location text typ umiestnenia plochy: RANDOM (náhodné), DEFINED (definované užívateľom)
xCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica x stredu plochy (kruhu alebo elipsy), resp. bodu na osi pása vyjadrená v relatívnej hodnote (0 až 1)
yCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica y stredu plochy (kruhu alebo elipsy), resp. bodu na osi pása vyjadrená v relatívnej hodnote (0 až 1)
rotation reálne číslo s dvojitou presnosťou azimut (uhol) otočenia osi pásu od severu (kladnej y-novej poloosi) v smere hodinových ručičiek v stupňoch
axisRatio reálne číslo s dvojitou presnosťou pomer sploštenia pre eliptickú plochu, t.j pomer medzi najužším a najširším priemerom elipsy (číslo väčšie ako 0 a zároveň menšie alebo rovné ako 1)

Tabuľka PROGNOSIS

Tabuľka definuje na úrovni porastu  počet a dĺžku periód simulácie spolu s intervalom prebierok.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
interval dlhé celé číslo dĺžka periódy v rokoch (môže byť aj 0, hlavne ak sa jedná o periódu v ktorej sa prevádza prebierkový zásah - položka thinning = 1); štandardne sa striedajú nepárne periódy s dĺžkou nula a aktivovanou prebierkou s párnymi periódami s dĺžkou 5 rokov bez aktivovanej prebierky
thinning dlhé celé číslo aktivovanie prebierky v perióde: 0 = bez prebierky, 1 = s prebierkou
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu simuláciu: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka THINNINGS

Tabuľka definuje na úrovni porastu, periódy a dreviny druh prebierkového alebo ťažbového zásahu pre prebierkový model.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
mortality text mŕtve stromy počas prebierky: CUT (všetky vyťažiť pred vyznačením prebierky), KEEP (ponechať ich v poraste, resp. ponechať ich výber na prebierkový zásah)
type text druh prebierkového zásahu: NONE (bez prebierky), FROMBELOW (podúrovňová prebierka), FROMABOVE (úrovňová prebierka), NEUTRAL (neutrálna prebierka), CROPTREES (metóda budúcich rubných stromov), TARGETDIAMETER (metóda cieľovej hrúbky), TARGETCURVE (metóda cielovej frekvenčnej krivky), CLEARCUTTING (metóda obnovného prvku), BYLIST (prebierka podľa zoznamu
scoreMargin reálne číslo s dvojitou presnosťou marginálne existenčné skóre (0 až 1)
intensity text sila prebierkového zásahu: CONSTANT (konštantná v každej perióde, platí pre podúrovňovú, úrovňovú a neutrálnu prebierku), CURVE (definovaná dynamicky na základe regresnej krivky, platí pre podúrovňovú, úrovňovú a neutrálnu prebierku, ako aj pre metódu cieľovej frekvenčnej krivky), QUOTIENT (definovaná na základe kvocienta podľa Liocurta, platí iba pre metódu cieľovej frekvenčnej krivky)
constantType text typ konštanty pri intenzite definovanej pomocou konštanty: PROPORTION (prebierkové percento zo zásoby), DENSITY (zakmenenie združeného porastu), VOLUME (objem podružného porastu v m3)
constantSize reálne číslo s dvojitou presnosťou absolútna sila (hodnota) konštantnej ťažby v jednotkách určených predchádzajúcou položkou 
cropCount dlhé celé číslo počet budúcich rubných stromov (cieľových alebo nádejných stromov) na hektár pri plnom zastúpení dreviny
cropDistance reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná vzdialenosť budúcich rubných stromov (BRS) v metroch; ak je položka väčšia ako nula použije sa pre stanovenie BRS hodnota položky cropDistance, ináč sa použije hodnota položky cropCount
cropSelection text výber BRS: NEW (pri prebierke sa znovu prehodnotia a znovu vyberú BRS), OLD (pri prebierke sa použijú BRS vyznačené v predchádzajúcej perióde) 
cropType text spôsob výberu BRS: RADIUS (metóda polomeru uvoľnenia), AMOUNT (metóda stupňa pomoci), AVALUE (metóda hraničnej vzdialenosti)
cropRadius reálne číslo s dvojitou presnosťou polomer uvoľnenia v metroch
cropAmount dlhé celé číslo stupeň pomoci ako počet vyťažených konkurentov na jeden BRS
cropAvalue text A-hodnota (4 až 9) podľa metódy hraničnej vzdialenosti
targetDiameter reálne číslo s dvojitou presnosťou cieľová hrúbka v cm podľa metódy cieľovej hrúbky alebo dimenzia rubného typu pre krivku odberu podľa Liocurta
targetRatio reálne číslo s dvojitou presnosťou cieľové percento stromov s cieľovou hrúbkou
targetCount dlhé celé číslo počet ponechaných stromov s dimenziou rubného typu pre geometrický rad podľa Liocurta
curveType text typ krivky podľa tabuľky: POLYNOM, LOGISTIC, CHAPMANRICHARDS, KORF, REINEKE, WEIBULL, MEYER
curveDependent text závislá premenná krivky: PROPORTION (prebierkové percento), DENSITY (zakmenenie združeného porastu), VOLUME (zásoba hlavného porastu), BASALAREA (kruhová základňa hlavného porastu), TREECOUNT (počet stromov hlavného porastu)
curveIndependent text nezávislá premenná krivky: AGE (vek), MEANDIAMETER (stredná hrúbka), MEANHEIGHT (stredná výška), DOMINANTHEIGHT (horná výška), DIAMETERCLASS (hrúbková trieda) 
A0 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a0 pre regresnú krivku
A1 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a1 pre regresnú krivku
A2 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a2 pre regresnú krivku
A3 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a3 pre regresnú krivku
A4 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a4 pre regresnú krivku
A5 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a5 pre regresnú krivku
A6 reálne číslo s dvojitou presnosťou hodnota koeficienta a6 pre regresnú krivku
multiplier reálne číslo s dvojitou presnosťou multiplikátor (index) relatívne znásobujúci hodnotu odvodenú z krivky
additivity reálne číslo s dvojitou presnosťou aditivita (hodnota) absolútne posúvajúca hodnotu odvodenú z krivky
clearType text typ obnovného prvku: CIRCLE (kotlíkový rub), STRIP (pásový rub)
clearXCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica x stredu kotlíka alebo bodu na osi pása v relatívnej hodnote (0 až 1)
clearYCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou súradnica y stredu kotlíka alebo bodu na osi pása v relatívnej hodnote (0 až 1)
clearWidth1 reálne číslo s dvojitou presnosťou priemer vnútorného kruhu kotlíka alebo šírka vnútorného pásu v metroch
clearWidth2 reálne číslo s dvojitou presnosťou priemer vonkajšieho kruhu kotlíka alebo šírka vonkajšieho pásu v metroch
clearDirection reálne číslo s dvojitou presnosťou azimut (uhol) otočenia osi pásu od severu (kladnej y-novej poloosi) v smere hodinových ručičiek v stupňoch
clearMarginalHeight reálne číslo s dvojitou presnosťou minimálna výška stromu v metroch, pod ktorú sa jedinci na obnovnom prvku neťažia (napríklad ochrana prirodzeného zmladenia)

Tabuľka MARKS

Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy užívateľom zadaný prebierkový režim pre prebierku podľa zoznamu (BYLIST). Používa sa napríklad pri simulácií vývoja trvalých výskumných plôch, keď vieme ktoré stromy v ktorej perióde boli označené ako budúce rubné, resp. vyznačené do prebierky. Tabuľka sa používa aj v prípade interaktívnej prebierky, ktorá je povolená iba pre prvú periódu a to len v tom prípade, ak dĺžka periódy je nula rokov. Vtedy stromy vyznačuje užívateľ ručne vo forme virtuálnej reality a tabuľka MARKS sa produkuje automaticky programom SIBYLA. 

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
number dlhé celé číslo jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand)
mark dlhé celé číslo označenie stromu: 0 (bez označenia), 1 (budúci rubný strom), -1 (strom určený do prebierky)

Tabuľka CUTTING

Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy jednotlivé metódy, technológie a činností pri stínke stromov, ktoré sa využívajú pre výkonové normy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
method text metóda ťažby stromu: TREE (stromová), STEM (kmeňová), LOG (sortimentová)
break dlhé celé číslo pracovné prestávky: 0 (bez prestávky), 1 (s prestávkou)
treeclass dlhé celé číslo vzrastový stupeň: 1 až 3
rSlope dlhé celé číslo prirážka v percentách za sklon terénu (max. 25%)
rTerrain dlhé celé číslo prirážka v percentách za členitý terén (max. 10%)
rShrub dlhé celé číslo prirážka za krovinatosť (max. 15%)
rSnow dlhé celé číslo prirážka za snehovú pokrývku (max. 40%)
rWeather dlhé celé číslo prirážka za nepriaznivé počasie (max. 13%)
rDecay dlhé celé číslo prirážka za nahnité stromy (max. 10%)
rBranches dlhé celé číslo prirážka za veľké zavetvenie (max. 10%)
rDensity dlhé celé číslo prirážka za prehustený porast (max. 15%)
rCalamity dlhé celé číslo prirážka za kalamitnú ťažbu (max. 30%)
rOther dlhé celé číslo ostatné prirážky (max. 70%)
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu kalkuláciu nákladov: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka YARDING

Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy jednotlivé metódy, technológie a činností pri sústreďovaní stromov, ktoré sa využívajú pre výkonové normy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
horse reálne číslo s dvojitou presnosťou percentuálne zastúpenie využitia koňa
tractor reálne číslo s dvojitou presnosťou percentuálne zastúpenie využitia traktora
cable reálne číslo s dvojitou presnosťou percentuálne zastúpenie využitia lanovky
tractorType text typ traktora: LKT, UKT
cableType text typ lanovky: VLU, LANOR, KSK
horse_Load dlhé celé číslo zostavenie nákladu u koňa: 0 = nie, 1 = áno
horse_Drive dlhé celé číslo jazda s koňom: 0 = nie, 1 = áno
tractor_Extraction dlhé celé číslo vyťahovanie u traktora: 0 = nie, 1 = áno
tractor_Skidding dlhé celé číslo približovanie u traktora: 0 = nie, 1 = áno
tractor_Unload dlhé celé číslo odopnutie nákladu u traktora: 0 = nie, 1 = áno
horseCount dlhé celé číslo počet koňov: 1 alebo 2
horseCategory dlhé celé číslo kategória koňa: 1 = ľahký, 2 = stredný, 3 = ťažký
tractorCrew dlhé celé číslo veľkosť posádky traktora: 1 alebo 2
unloadType dlhé celé číslo spôsob odopnutia nákladu: 1 = iba odopnutie, 2 = aj triedenie, 3 = aj navalenie, 4 = všetko
cableCrew dlhé celé číslo veľkosť posádky u lanovky: 2 (len pre LANOR), 3, 4 (len pre KSK)
cableMethod text metóda u lanovky: STEM (kmeňová alebo sortimentová), TREE (stromová, len pre KSK)
extractionDistance reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná vzdialenosť vyťahovania v metroch
skiddingDistance reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná vzdialenosť približovania v metroch
slope reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerný sklon svahu v percentách
direction text terén: DOWN (klesanie), UP (stúpanie)
rHorse dlhé celé číslo prirážka v percentách za koňa (max. 250%)
rTractor1 dlhé celé číslo prirážka za vyťahovanie u traktora (max. 130%)
rTractor2 dlhé celé číslo prirážka za približovanie u traktora (max. 150%)
rTractor3 dlhé celé číslo prirážka za odopnutie nákladu (max. 25%)
rCable dlhé celé číslo prirážka za lanovku (max. 150%)
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu kalkuláciu nákladov: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka CONVERSION

Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy jednotlivé metódy, technológie a činností pri manipulácií dreva, ktoré sa využívajú pre výkonové normy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
chunk reálne číslo s dvojitou presnosťou percento guliačov
chunk_Rollout dlhé celé číslo ručné rozvaľovanie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
chunk_Measuring dlhé celé číslo rozmeriavanie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
chunk_Cutting dlhé celé číslo rezanie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
chunk_Sorting dlhé celé číslo triedenie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
chunk_Loading dlhé celé číslo ukladanie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
chunk_Movement dlhé celé číslo premiestňovanie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
chunk_Heaping dlhé celé číslo hŕbkovanie guliačov: 0 = nie, 1 = áno
split reálne číslo s dvojitou presnosťou percento štiepov
split_Hand dlhé celé číslo ručné štiepanie: 0 = nie, 1 = áno
split_Machine dlhé celé číslo mechanizované štiepanie: 0 = nie, 1 = áno
split_Sorting dlhé celé číslo triedenie štiepov: 0 = nie, 1 = áno
split_Loading dlhé celé číslo ukladanie štiepov: 0 = nie, 1 = áno
split_Movement dlhé celé číslo premiestňovanie štiepov: 0 = nie, 1 = áno
log_Rollout dlhé celé číslo ručné rozvaľovanie výrezov: 0 = nie, 1 = áno
log_Measuring dlhé celé číslo ručné rozmeriavanie: 0 = nie, 1 = áno
log_Cutting dlhé celé číslo rozrez výrezov bez mechanizácie: 0 = nie, 1 = áno
log_Processing dlhé celé číslo rozrez výrezov s mechanizáciou: 0 = nie, 1 = áno
log_Conversion dlhé celé číslo manipulácia výrezov na odvozné dĺžky: 0 = nie, 1 = áno
log_Movement dlhé celé číslo ručné premiestňovanie výrezov: 0 = nie, 1 = áno
log_Heaping dlhé celé číslo ručné hŕbkovanie výrezov: 0 = nie, 1 = áno
chungLength dlhé celé číslo dĺžka guliačov v metroch: 1 alebo 2
logLength reálne číslo s dvojitou presnosťou dĺžka výrezov v metroch
distance reálne číslo s dvojitou presnosťou vzdialenosť premiestňovania pre výrezy aj pre rovnané drevo v metroch
type dlhé celé číslo typ manipulácie: konštantne 1
rLog dlhé celé číslo prirážka za výrezy (max. 70%)
rChunk dlhé celé číslo prirážka za guliače (max. 60%)
rSplit dlhé celé číslo prirážka za štiepy (max. 130%)
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu kalkuláciu nákladov: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý

Tabuľka iPIX

Tabuľka definuje na úrovni porastu a periódy sférické fotografie, ktoré sú pripojené k vizualizácii simulačnej plochy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
number dlhé celé číslo poradové číslo sférickej fotografie iPIX 
xCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou x-ová súradnica bodu na ktorý sa vzťahuje fotografia (v metroch)
yCoord reálne číslo s dvojitou presnosťou y-ová súradnica bodu na ktorý sa vzťahuje fotografia (v metroch)
fileName text názov súboru iPIX aj s cestou; súbor sa musí nachádzať v adresári databázy (napríklad: foto1.jpg) alebo v podadresárovej štruktúre adresára databázy (napríklad: iPIX\foto1.ipx)

Tabuľka COVER

Tabuľka definuje na úrovni porastu jednotlivé plochy, na ktorých sa vyskytujú odlišné skladby bylín, húb a krov

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
part dlhé celé číslo číslo porastovej časti (obdĺžnikovej plochy): 1 až n
xFirst reálne číslo s dvojitou presnosťou x-ová súradnica prvého rohu obdĺžnikovej plochy v metroch (spodný ľavý roh)
yFirst reálne číslo s dvojitou presnosťou y-ová súradnica prvého rohu obdĺžnikovej plochy v metroch (spodný ľavý roh)
xLast reálne číslo s dvojitou presnosťou x-ová súradnica posledného rohu obdĺžnikovej plochy v metroch (horný pravý roh)
yLast reálne číslo s dvojitou presnosťou y-ová súradnica posledného rohu obdĺžnikovej plochy v metroch (horný pravý roh)

Tabuľka HERBS

Tabuľka definuje na úrovni porastovej časti porastu výskyt konkrétnych bylín, húb a krov

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
part dlhé celé číslo číslo porastovej časti
herb text latinský názov rastliny (medzery a pomlčky sú nahradené znakom "_") 
ratio reálne číslo s dvojitou presnosťou percentuálne zastúpenie rastliny (pokryvnosť v % z porastovej časti)
meanHeight reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná výška rastliny v cm
meanWidth reálne číslo s dvojitou presnosťou priemerná šírka rastliny v cm

Tabuľka INITIAL

Tabuľka definuje na úrovni porastu, etáže a generovanej štruktúry východiskové stromové údaje simulačnej plochy. Tabuľka je zväčša výsledkom generovania štruktúry lesa, takže ju užívateľ nevytvára. V prípade ak má užívateľ všetky informácie o simulačnej ploche k dispozícii (s výnimkou nepovinných), môže sa tabuľka vyplniť priamo užívateľom. V tomto prípade potom nie je nutné používať tabuľky generátora vstupov a modul Generátor sa nemusí používať.   

Názov položky Typ položky Obsah položky
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
number dlhé celé číslo jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand)
name text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
t dlhé celé číslo vek stromu v rokoch - NEPOVINNÝ (ak je neznámy používa sa 0)
dbh reálne číslo s dvojitou presnosťou hrúbka stromu vo výške 1,3 m (v cm)
h reálne číslo s dvojitou presnosťou výška stromu (v m)
cd reálne číslo s dvojitou presnosťou najširší priemer koruny (v m)
ch reálne číslo s dvojitou presnosťou výška nasadenia koruny (v m)
x reálne číslo s dvojitou presnosťou horizontálna súradnica x pre strom na ploche
y reálne číslo s dvojitou presnosťou horizontálna súradnica y pre strom na ploche
z reálne číslo s dvojitou presnosťou nadmorská výška päty stromu v metroch - NEPOVINNÁ (má iba informatívnu hodnotu, napríklad hodnota z terénnych meraní; hodnota nadmorskej výšky sa pri simulácií odvodzuje z tabuliek TERRAIN a SURFACE, preto ak je neznáma používa sa 0)
mark dlhé celé číslo označenie stromu: 0 (bez označenia), 1 (budúci rubný strom), -1 (strom určený do prebierky)
mortality dlhé celé číslo vek odumretia stromu v rokoch - ak je strom živý, používa sa hodnota 0
quality text kvalitový stupeň stromu: A, B, C, D
damage dlhé celé číslo poškodenie stromu: 0 (bez poškodenia), 1 (poškodený)
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa

 


Popis výstupných tabuliek

Tabuľka TREES

Tabuľka obsahuje výsledné produkčné charakteristiky jednotlivých stromov.

Názov položky Typ položky Obsah položky
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
number dlhé celé číslo jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand)
name text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
t dlhé celé číslo vek stromu v rokoch
dbh reálne číslo s dvojitou presnosťou hrúbka stromu vo výške 1,3 m (v cm)
h reálne číslo s dvojitou presnosťou výška stromu (v m)
cd reálne číslo s dvojitou presnosťou najširší priemer koruny (v m)
ch reálne číslo s dvojitou presnosťou výška nasadenia koruny (v m)
x reálne číslo s dvojitou presnosťou horizontálna súradnica x pre strom na ploche
y reálne číslo s dvojitou presnosťou horizontálna súradnica y pre strom na ploche
z reálne číslo s dvojitou presnosťou nadmorská výška päty stromu v metroch
mark dlhé celé číslo označenie stromu: 0 (bez označenia), 1 (budúci rubný strom), -1 (strom určený do prebierky)
mortality dlhé celé číslo vek odumretia stromu v rokoch (ak je strom živý má hodnotu 0)
mortReason text príčina odumretia stromu: UNKNOWN (strom bol mŕtvy ešte pred simuláciou), NATIVE (prirodzená mortalita), WIND (vietor), SNOW (sneh), ICING (námraza), STEMINSECT (podkôrny a drevokazný hmyz), CROWNINSECT (hmyz asimilačných orgánov a iný hmyz), FUNGI (drevokazné huby), AIRPOLLUTION (imisie), FIRE (požiar), DROUGHT (sucho), STEAL (krádež), OTHER (iná)
quality text kvalitový stupeň stromu: A, B, C, D
damage dlhé celé číslo poškodenie stromu: 0 (bez poškodenia), 1 (poškodený)
biosoc dlhé celé číslo bio-sociologické postavenie stromu: 1 (predrastavý strom), 2 (úrovňový strom), 3 (vrastavý strom), 4 (zatienený strom)
score reálne číslo s dvojitou presnosťou existenčné skóre stromu (0 až 1)
volume reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry v m3
I6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 6 v m3
I5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 5 v m3
I4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 4 v m3
I3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 3 v m3
I2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 2 v m3
I1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 1 v m3
II6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 6 v m3
II5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 5 v m3
II4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 4 v m3
II3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 3 v m3
II2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 2 v m3
II1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 1 v m3
IIIA6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 6 v m3
IIIA5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 5 v m3
IIIA4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 4 v m3
IIIA3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 3 v m3
IIIA2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 2 v m3
IIIA1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 1 v m3
IIIB6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 6 v m3
IIIB5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 5 v m3
IIIB4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 4 v m3
IIIB3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 3 v m3
IIIB2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 2 v m3
IIIB1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 1 v m3
V reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy V v m3
VI reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy VI v m3
rest reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry odpadu v m3
filter dlhé celé číslo príznak výberu porastu pre nasledujúcu vizualizáciu výsledkov: 0 = porast nie je vybratý, 1 = porast je vybratý
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa

Tabuľka ELEMENTS

Tabuľka obsahuje výsledné charakteristiky biomasy a obsahu chemických prvkov jednotlivých stromov.

Názov položky Typ položky Obsah položky
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
number dlhé celé číslo jedinečné číslo stromu v rámci porastu (stand)
name text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
vBark reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny s kôrou v m3
rootstump reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny koreňa a pňa v kg
stemwood reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny dreva kmeňa v kg
stembark reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny kôry kmeňa v kg 
branches reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny dreva a kôry vetiev v kg
foliage reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny asimilačných orgánov (listov alebo ihlíc) v kg
C reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah uhlíka v kg
N reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah dusíka v kg
P reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah fosforu v kg
K reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah draslíka v kg
Ca reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah vápnika v kg
Mg reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah horčíka v kg
S reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah síry v kg
Fe reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah železa v kg
Mn reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah mangánu v kg
Cu reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah medi v kg
Zn reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah zinku v kg
Mo reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah molybdénu v kg
B reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah bóru v kg
Cl reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah chlóru v kg
Pb reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah olova v kg
As reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah arzénu v kg
Cr reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah chrómu v kg
Cd reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah kadmia v kg
Ni reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah niklu v kg
Si reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah kremíka v kg
Al reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah hliníka v kg
Na reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah sodíka v kg
Ti reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah titanu v kg
Co reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah kobaltu v kg
ash reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah popola v kg
tH2O reálne číslo s dvojitou presnosťou potenciálne množstvo transpirovanej vody v litroch za rok
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa

Tabuľka Biomass

Tabuľka obsahuje sumárne výsledky biomasy a obsahu chemických prvkov v rámci porastových zložiek simulačnej plochy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
part text kód porastovej zložky: ALL (združený porast), MAIN (hlavný porast), CUTTING (podružný porast), MORTALITY (odumreté stromy), TARGET (budúce rubné stromy)
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (používa sa aj skratka sum ako výsledok za všetky dreviny spolu)
rootstump reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny koreňa a pňa v kg na hektár
stemwood reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny dreva kmeňa v kg na hektár
stembark reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny kôry kmeňa v kg na hektár
branches reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny dreva a kôry vetiev v kg na hektár
foliage reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny asimilačných orgánov (listov alebo ihlíc) v kg na hektár
fulltree reálne číslo s dvojitou presnosťou biomasa sušiny celého stromu v kg na hektár
C reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah uhlíka v kg na hektár
N reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah dusíka v kg na hektár
P reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah fosforu v kg na hektár
K reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah draslíka v kg na hektár
Ca reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah vápnika v kg na hektár
Mg reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah horčíka v kg na hektár
S reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah síry v kg na hektár
Fe reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah železa v kg na hektár
Mn reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah mangánu v kg na hektár
Cu reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah medi v kg na hektár
Zn reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah zinku v kg na hektár
Mo reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah molybdénu v kg na hektár
B reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah bóru v kg na hektár
Cl reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah chlóru v kg na hektár
Pb reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah olova v kg na hektár
As reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah arzénu v kg na hektár
Cr reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah chrómu v kg na hektár
Cd reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah kadmia v kg na hektár
Ni reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah niklu v kg na hektár
Si reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah kremíka v kg na hektár
Al reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah hliníka v kg na hektár
Na reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah sodíka v kg na hektár
Ti reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah titanu v kg na hektár
Co reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah kobaltu v kg na hektár
ash reálne číslo s dvojitou presnosťou obsah popola v kg na hektár
tH2O reálne číslo s dvojitou presnosťou potenciálne množstvo transpirovanej vody v litroch na hektár za rok

Tabuľka Biodiversity

Tabuľka obsahuje výsledky o biodiverzite porastu.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
SpeciesCount dlhé celé číslo počet druhov (druhová bohatosť)
R1 reálne číslo s dvojitou presnosťou index druhovej bohatosti R1
R2 reálne číslo s dvojitou presnosťou index druhovej bohatosti R2
lambda reálne číslo s dvojitou presnosťou index druhovej rôznorodosti lambda
H reálne číslo s dvojitou presnosťou index druhovej rôznorodosti H' (entropia)
E1 reálne číslo s dvojitou presnosťou index druhovej vyrovnanosti E1
E5 reálne číslo s dvojitou presnosťou index druhovej vyrovnanosti E5
R reálne číslo s dvojitou presnosťou index horizontálnej štruktúry R (index Clarka a Evansa)
TMd reálne číslo s dvojitou presnosťou index hrúbkovej diferenciácie štruktúry
TMh reálne číslo s dvojitou presnosťou index výškovej diferenciácie štruktúry
APi reálne číslo s dvojitou presnosťou index vertikálnej štruktúry ("Arten Profil" index podľa Pretzscha)
A reálne číslo s dvojitou presnosťou diverzita druhového zloženia podľa Jaehneho a Dohrenbuscha
S reálne číslo s dvojitou presnosťou diverzita vertikálnej štruktúry podľa Jaehneho a Dohrenbuscha
V reálne číslo s dvojitou presnosťou diverzita priestorového rozmiestnenia stromov podľa Jaehneho a Dohrenbuscha
K reálne číslo s dvojitou presnosťou diverzita korunovej diferenciácie podľa Jaehneho a Dohrenbuscha
B reálne číslo s dvojitou presnosťou celková diverzita podľa Jaehneho a Dohrenbuscha

Tabuľka Production

Tabuľka obsahuje výsledky o produkcii v rámci porastových zložiek simulačnej plochy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
part text kód porastovej zložky: ALL (združený porast), MAIN (hlavný porast), CUTTING (podružný porast), MORTALITY (odumreté stromy), TARGET (budúce rubné stromy)
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (používa sa aj skratka sum ako výsledok za všetky dreviny spolu)
t dlhé celé číslo priemerný vek v rokoch
d reálne číslo s dvojitou presnosťou stredná hrúbka v cm
sd reálne číslo s dvojitou presnosťou smerodajná odchýlka strednej hrúbky v cm
h reálne číslo s dvojitou presnosťou stredná výška v metroch
v reálne číslo s dvojitou presnosťou objem stredného kmeňa v m3
Nha dlhé celé číslo počet stromov na hektár
Gha reálne číslo s dvojitou presnosťou kruhová základňa na hektár v m2
Vha dlhé celé číslo zásoba na hektár v m3
PCAha reálne číslo s dvojitou presnosťou projekčná plocha korún stromov na hektár v m2
CC reálne číslo s dvojitou presnosťou zápoj porastu v percentách
SDI reálne číslo s dvojitou presnosťou index SDI (Stand Density Index)
rSDI reálne číslo s dvojitou presnosťou relatívny SDI index (zakmenenie)

Tabuľka Returns

Tabuľka obsahuje výsledky o výnosoch v rámci porastových zložiek simulačnej plochy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
part text kód porastovej zložky: ALL (združený porast), MAIN (hlavný porast), CUTTING (podružný porast), MORTALITY (odumreté stromy), TARGET (budúce rubné stromy)
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (používa sa aj skratka sum ako výsledok za všetky dreviny spolu)
v_I6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 6 v m3.ha-1
v_I5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 5 v m3.ha-1
v_I4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 4 v m3.ha-1
v_I3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 3 v m3.ha-1
v_I2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 2 v m3.ha-1
v_I1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 1 v m3.ha-1
v_II6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 6 v m3.ha-1
v_II5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 5 v m3.ha-1
v_II4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 4 v m3.ha-1
v_II3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 3 v m3.ha-1
v_II2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 2 v m3.ha-1
v_II1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 1 v m3.ha-1
v_IIIA6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 6 v m3.ha-1
v_IIIA5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 5 v m3.ha-1
v_IIIA4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 4 v m3.ha-1
v_IIIA3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 3 v m3.ha-1
v_IIIA2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 2 v m3.ha-1
v_IIIA1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 1 v m3.ha-1
v_IIIB6 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 6 v m3.ha-1
v_IIIB5 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 5 v m3.ha-1
v_IIIB4 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 4 v m3.ha-1
v_IIIB3 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 3 v m3.ha-1
v_IIIB2 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 2 v m3.ha-1
v_IIIB1 reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 1 v m3.ha-1
v_V reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy V v m3.ha-1
v_VI reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry akostnej triedy VI v m3.ha-1
v_rest reálne číslo s dvojitou presnosťou objem hrubiny bez kôry odpadu v m3.ha-1
p_I6 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 6 v SK.ha-1
p_I5 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 5 v SK.ha-1
p_I4 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 4 v SK.ha-1
p_I3 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 3 v SK.ha-1
p_I2 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 2 v SK.ha-1
p_I1 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 1 v SK.ha-1
p_II6 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 6 v SK.ha-1
p_II5 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 5 v SK.ha-1
p_II4 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 4 v SK.ha-1
p_II3 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 3 v SK.ha-1
p_II2 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 2 v SK.ha-1
p_II1 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 1 v SK.ha-1
p_IIIA6 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 6 v SK.ha-1
p_IIIA5 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 5 v SK.ha-1
p_IIIA4 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 4 v SK.ha-1
p_IIIA3 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 3 v SK.ha-1
p_IIIA2 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 2 v SK.ha-1
p_IIIA1 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 1 v SK.ha-1
p_IIIB6 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 6 v SK.ha-1
p_IIIB5 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 5 v SK.ha-1
p_IIIB4 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 4 v SK.ha-1
p_IIIB3 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 3 v SK.ha-1
p_IIIB2 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 2 v SK.ha-1
p_IIIB1 reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 1 v SK.ha-1
p_V reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy V v SK.ha-1
p_VI reálne číslo s dvojitou presnosťou cena akostnej triedy VI v SK.ha-1
p_rest reálne číslo s dvojitou presnosťou cena odpadu v SK.ha-1

Tabuľka Costs

Tabuľka obsahuje výsledky o nákladoch v rámci porastových zložiek simulačnej plochy.

Názov položky Typ položky Obsah položky
rid automatické číslo relatívny identifikátor automaticky doplnený programom nezávisle od užívateľa
stand text jedinečný identifikátor (názov alebo číslo) porastu
storey dlhé celé číslo číselné označenie porastovej vrstvy (etáže): 0 = etáž sa nerozlišuje, 1 až 9 = označenie etáže
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
part text kód porastovej zložky: ALL (združený porast), MAIN (hlavný porast), CUTTING (podružný porast), MORTALITY (odumreté stromy), TARGET (budúce rubné stromy)
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (používa sa aj skratka sum ako výsledok za všetky dreviny spolu)
wages_cutting dlhé celé číslo priame náklady na ťažbu v Sk.ha-1
wages_transport dlhé celé číslo priame náklady na sústreďovanie v Sk.ha-1
wages_conversion dlhé celé číslo priame náklady na manipuláciu v Sk.ha-1
overall_cost dlhé celé číslo celkové priame náklady v Sk.ha-1

Tabuľka Summary

Tabuľka obsahuje vybrané sumárne výsledky spolu za všetky porasty prevedenej simulácie.

Názov položky Typ položky Obsah položky
structure dlhé celé číslo poradové číslo generovanej štruktúry (1 až 20)
prognosis dlhé celé číslo poradové číslo prognózy (1 až 20)
periode dlhé celé číslo poradové číslo periódy počínajúc od 1
part text kód porastovej zložky: ALL (združený porast), MAIN (hlavný porast), CUTTING (podružný porast), MORTALITY (odumreté stromy), TARGET (budúce rubné stromy)
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín (používa sa aj skratka sum ako výsledok za všetky dreviny spolu)
stand_count dlhé celé číslo celkový počet simulačných plôch (porastov)
area_total reálne číslo s dvojitou presnosťou celková pôvodná výmera všetkých porastov v hektároch reprezentovaná simulačnými plochami 
V_total reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba všetkých porastov v m3 reprezentovaná simulačnými plochami
G_total reálne číslo s dvojitou presnosťou celková kruhová základňa všetkých porastov v m2 reprezentovaná simulačnými plochami
V_ha dlhé celé číslo celková zásoba v m3 prepočítaná na hektár
G_ha reálne číslo s dvojitou presnosťou celková kruhová základňa v m2 prepočítaná na hektár
percentage reálne číslo s dvojitou presnosťou relatívne zastúpenie dreviny (od 0 po 1)
v1 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 1 v m3 (1-10 rokov)
v2 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 2 v m3 (11-20 rokov)
v3 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 3 v m3 (21-30 rokov)
v4 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 4 v m3 (31-40 rokov)
v5 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 5 v m3 (41-50 rokov)
v6 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 6 v m3 (51-60 rokov)
v7 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 7 v m3 (61-70 rokov)
v8 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 8 v m3 (71-80 rokov)
v9 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 9 v m3 (81-90 rokov)
v10 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 10 v m3 (91-100 rokov)
v11 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 11 v m3 (101-110 rokov)
v12 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 12 v m3 (111-120 rokov)
v13 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 13 v m3 (121-130 rokov)
v14 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 14 v m3 (131-140 rokov)
v15 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 15 v m3 (141-150 rokov)
v15_plus reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba vekového stupňa 15+ v m3 (151 a viac rokov)
s1 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 1 v hektároch (1-10 rokov)
s2 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 2 v hektároch (11-20 rokov)
s3 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 3 v hektároch (21-30 rokov)
s4 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 4 v hektároch (31-40 rokov)
s5 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 5 v hektároch (41-50 rokov)
s6 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 6 v hektároch (51-60 rokov)
s7 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 7 v hektároch (61-70 rokov)
s8 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 8 v hektároch (71-80 rokov)
s9 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 9 v hektároch (81-90 rokov)
s10 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 10 v hektároch (91-100 rokov)
s11 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 11 v hektároch (101-110 rokov)
s12 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 12 v hektároch (111-120 rokov)
s13 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 13 v hektároch (121-130 rokov)
s14 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 14 v hektároch (131-140 rokov)
s15 reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 15 v hektároch (141-150 rokov)
s15_plus reálne číslo s dvojitou presnosťou celková plocha vekového stupňa 15+ v hektároch (151 a viac rokov)
v_I reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba akostnej triedy I v m3.ha-1
v_II reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba akostnej triedy II v m3.ha-1
v_IIIA reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba akostnej triedy IIIA v m3.ha-1
v_IIIB reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba akostnej triedy IIIB v m3.ha-1
v_V reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba akostnej triedy V v m3.ha-1
v_VI reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba akostnej triedy VI v m3.ha-1
v_rest reálne číslo s dvojitou presnosťou celková zásoba odpadu v m3.ha-1
returns_ha reálne číslo s dvojitou presnosťou celkový hrubý výnos v Sk.ha-1 (výnos zo sortimentov dreva)
wages_cutting_ha reálne číslo s dvojitou presnosťou celkové priame náklady na ťažbu dreva v Sk.ha-1
wages_transport_ha reálne číslo s dvojitou presnosťou celkové priame náklady na sústreďovanie dreva v Sk.ha-1
wages_conversion_ha reálne číslo s dvojitou presnosťou celkové priame náklady na manipuláciu dreva v Sk.ha-1
overall_cost_ha reálne číslo s dvojitou presnosťou sumárne celkové priame náklady v Sk.ha-1

 


Popis jednotlivých číselníkov databázy

Číselník drevín (code_SPECIES)

Číselník obsahuje zoznam modelovaných drevín.

kód dreviny slovenský názov latinský názov produkčná príbuznosť (model)
SM smrek obyčajný Picea abies smrek
SP smrek pichľavý Picea pungens smrek
JD jedľa biela Abies alba jedľa
JO jedľa obrovská Abies grandis jedľa
BO borovica lesná a čierna Pinus silvestris, nigra borovica
VJ vejmutovka Pinus strobus borovica
LB limba Pinus cembre borovica
SC smrekovec Larix sp. borovica
DG duglaska Pseudotsuga sp. jedľa
TS tis Taxus baccata jedľa
BK buk Fagus sp. buk
DB dub Quercus sp. dub
HB hrab Carpinus betulus buk
JVp javor poľný Acer campestre buk
JVh javor horský Acer pseudoplatanus buk
JVm javor mliečny Acer platanoides buk
JS jaseň Fraxinus sp. dub
BT brest Ulmus sp. dub
LP lipa Tilia sp. buk
AG agát Robinia sp. dub
BR breza Betula sp. buk
TP topoľ Populus sp. buk
OS osika Populus tremula buk
VR vŕba Salix sp. buk
JL jelša Alnus sp. buk
CS čerešňa Cerasus sp. buk
JR jarabina Sorbus sp. buk
OR orech Juglans sp. buk
GS gaštan Castanea sp. buk
PT platan Platanus sp. buk

Číselník code_TARIFF

Číselník obsahuje mzdové tarify T (Sk.h-1) pre základné výkony (performance): ťažba (CUTTING), sústreďovanie (YARDING), manipulácia (CONVERSION).

Čísleník code_INDICES

Číselník obsahuje redukčný koeficient náhrad za motorovú pílu (CHAINSAW) KJMP a koeficient mzdových odvodov do poisťovní (TAX) KMOSP.

Číselník code_MATERIAL

Číselník obsahuje materiálové náklady v Sk na jednotku (m3 alebo redukovanú normohodinu) pre jednotlivé výkony.

performance výkon jednotka
HORSE kôň Sk.m-3
UKT univerzálny kolesový traktor Sk.m-3
LKT lesnícky kolesový traktor Sk.m-3
CABLE lanovka Sk.m-3
CHAINSAW motorová píla Sk.rNh-1

Číselník code_PRICES

Číselník obsahuje cenu sortimentu (akostnej  a hrúbkovej triedy) v Sk na m3

Názov položky Typ položky Obsah položky
species text skratka druhu dreviny podľa číselníka drevín
I1 dlhé celé číslo cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 1 v SK.m-3 
I2 dlhé celé číslo cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 2 v SK.m-3
I3 dlhé celé číslo cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 3 v SK.m-3
I4 dlhé celé číslo cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 4 v SK.m-3
I5 dlhé celé číslo cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 5 v SK.m-3
I6 dlhé celé číslo cena akostnej triedy I a hrúbkovej triedy 6 v SK.m-3
II1 dlhé celé číslo cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 1 v SK.m-3
II2 dlhé celé číslo cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 2 v SK.m-3
II3 dlhé celé číslo cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 3 v SK.m-3
II4 dlhé celé číslo cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 4 v SK.m-3
II5 dlhé celé číslo cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 5 v SK.m-3
II6 dlhé celé číslo cena akostnej triedy II a hrúbkovej triedy 6 v SK.m-3
IIIA1 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 1 v SK.m-3
IIIA2 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 2 v SK.m-3
IIIA3 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 3 v SK.m-3
IIIA4 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 4 v SK.m-3
IIIA5 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 5 v SK.m-3
IIIA6 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIA a hrúbkovej triedy 6 v SK.m-3
IIIB1 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 1 v SK.m-3
IIIB2 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 2 v SK.m-3
IIIB3 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 3 v SK.m-3
IIIB4 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 4 v SK.m-3
IIIB5 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 5 v SK.m-3
IIIB6 dlhé celé číslo cena akostnej triedy IIIB a hrúbkovej triedy 6 v SK.m-3
V dlhé celé číslo cena akostnej triedy V v SK.m-3
VI dlhé celé číslo cena akostnej triedy VI v SK.m-3
rest dlhé celé číslo cena odpadu v SK.m-3

Číselníky výkonových noriem

Číselníky obsahujú dôležité nastavenia pre odvodenie normočasu z výkonových noriem. Ich názov sa začína na znaky vn_ za ktorými je v slovenskom jazyku doplnený názov výkonu (činnosti). 

Pozor: Neodborný zásah do týchto číselníkov môže spôsobiť narušenie funkčnosti modulu pre výpočet nákladov !!!


© Copyright doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.