Čo je to ekologická bonitácia ?

Rastový simulátor SIBYLA využíva namiesto bonity porastu bonitu stanovišťa. Tá sa hodnotí priamo cez ekologické charakteristiky stanovišťa: klíma, ovzdušie, pôda. Ekologické charakteristiky nazývame stanovištné premenné. Tie priamo ovplyvňujú produkčnú schopnosť porastu (výškový a hrúbkový prírastok stromov). Rastový simulátor SIBYLA využíva model ekologickej bonitácie z rastového simulátora SILVA 2.2, ktorý bol odvodený Kahnom (1994).

Aké stanovištné premenné využíva rastový simulátor SIBYLA ?

V simulátore sú použité nasledujúce stanovištné premenné:

  • s1 (N2O) ... obsah NOx v ovzduší (ppb)

  • s2 (CO2) ... obsah CO2 v ovzduší (ppm)

  • s3 (NUTR) ... zásobovanie živinami v pôde (relatívna hodnota v rámci intervalu 0 až 1)

  • s4 (DAYS) ... počet dní vegetačného obdobia (dni v roku s priemernou dennou teplotou vyššou ako 10°C)

  • s5 (TAMPL) ... ročná teplotná amplitúda (rozdiel medzi minimálnou a maximálnou teplotou počas roka v °C)

  • s6 (TEMP) ... priemerná denná teplota vo vegetačnom období v °C (apríl až september)

  • s7 (MOIST) ...pôdna vlhkosť (relatívna hodnota v rámci intervalu 0 až 1)

  • s8 (PRECIP) ... úhrn zrážok počas vegetačného obdobia v mm (apríl až september)

  • s9 (ARID)... index aridity podľa de Martoneho v mm.°C-1 odvodený podľa:

 

Ako vplývajú stanovištné premenné na prírastok stromov ?

Obr.1 Princíp transformačnej funkcie
(S = suboptimium, M = minimum resp. pesimum)

Transformačné funkcie

Transformácia stanovištných premenných si na ich relatívnu hodnotu vplyvu ri sa prevádza pomocou transformačných funkcií. Funkcie vychádzajú z teórie fuzzy množín. Princíp je zobrazený na obr.1. Na osi x je znázornená ekologická amplitúda charakteristiky s, to znamená rozpätie od minimálnej po maximálnu hodnotu, v rámci ktorého je schopná drevina prežiť. Na osi y je znázornená transformovaná hodnota vplyvu r v intervale 0 až 1. Transformačná funkcia je zjednodušená pomocou lomových bodov (cj), medzi ktorými sú vytvorené linearizované transformačné úseky podľa:

Hodnoty lomových bodov (cj) pre jednotlivé dreviny sú zobrazené v Tab.1.

Poznámka: Rastový simulátor SIBYLA je parametrizovaný iba pre dreviny smrek, jedľa, borovica, buk a dub. Všetky ostatné dreviny sa modelujú podľa dreviny s najbližšou produkčnou príbuznosťou !!!

 

Tab.1 Hodnoty koeficientov transfomačnej funkcie v rámci ekologickej amplitúdy (podľa Kahna 1994)

Agregačné funkcie

V ďalšom kroku sa sa vypočíta celkový nutričný efekt (rN), celkový termálny efekt (rT) a celkový humídny efekt (rH) pomocou agregačných funkcií:

Efekty sa potom ďalej agregujú do efektu redukcie asymptoty výškového stromového rastového potenciálu (rA), efektu redukcie veku kulminácie výškového prírastkového potenciálu (rtkulm) a efektu redukcie prírastkového potenciálu kruhovej základne stromu (rg) podľa:

Koeficienty Gama sú opublikované v práci Fabrika (2005).

 


Ako sa modeluje prírastok stromu ?

Výškový prírastok a hrúbkový prírastok sa modeluje priamo na základe ekologickej bonitácie, vitality a konkurenčného tlaku stromu. Zmena tvaru koruny je potom odvodená z prírastku výšky a hrúbky stromu.

Ako sa modeluje prírastok výšky stromu ?

1. Určia sa koeficienty A, k, p pre Korfovú funkciu rastového potenciálu výšky z ekologickej bonitácie na princípe interpolácie:

A = A0 + A1 . rA

tkulm = t0 + t1 . rtkulm

p = a0 + a1 . tkulm + a2 . tkulm2

k = tkulm(p-1) . p

2. Ak nie je známy vek stromu, tak sa dopočíta teoretický vek t na základe aktuálnej výšky stromu h z rastového potenciálu:

3. Vypočíta sa potenciálny výškový prírastok stromu ihpot pre periódu delta t = 1 rok podľa:

4. Vypočíta sa redukčný faktor vitality stromu rV na základe plochy korunového plášťa stromu cS podľa:

5. Vypočíta sa redukčný faktor konkurenčného tlaku stromu rC na základe charakteristík z konkurenčného modelu podľa:

kde delta CCL je zmena konkurenčného indexu CCL pred a po prebierkovom zásahu. Ostatné konkurenčné charakteristiky sa vzťahujú ku stavu po prebierkovom zásahu.

6. Napokon sa vypočíta prírastok stromu ih podľa:

7. A ku prírastku stromu sa generuje reziduálna zložka vrátane systematickej chyby z kalibrácie modelu:

ih' = ih + Gauss(biasih, sih)

Všetky koeficienty sú opublikované v práci Fabrika (2005).

Ako sa modeluje prírastok hrúbky stromu ?

1. Vypočíta sa maximálny prírastok stromu idmax na základe aktuálnej hrúbky stromu z Korfovej funkcie podľa:

2. Vypočíta sa maximálny prírastok na kruhovej základni igmax na základe východiskovej hrúbky stromu a jej zmeny transformáciou podľa:

3. Vypočíta sa prírastok stromu na kruhovej základni ig pomocou stanovištného redukčného faktora rg, redukčného faktora vitality stromu rV a redukčného faktora konkurenčného tlaku stromu rC podľa:

4. Napokon sa vypočíta ročný hrúbkový prírastok stromu id spätnou transformáciou podľa:

5. A ku prírastku stromu sa generuje reziduálna zložka vrátane systematickej chyby z kalibrácie modelu:

id' = id + Gauss(biasid, sid)

Všetky koeficienty sú opublikované v práci Fabrika (2005).

Ako sa modeluje zmena koruny stromu ?

Korunové parametre, to znamená výška nasadenia koruny (ch) a priemer koruny (cd), sú dopočítané nepriamo na základe tzv. priečnych vzťahov z prírastku výšky a hrúbky stromu. Prírastok výšky nasadenia koruny (ich) a priemeru koruny (icd) sa potom vypočíta podľa:

 

 


Ako sa generujú stanovištné premenné ?

V prípade ak stanovištné premenné nie sú známe môžu sa odvodiť (generovať) z bežne dostupných informácií:

Ako sa generujú klimatické charakteristiky ?

Generovanie klimatických charakteristík vychádza z regionalizácie klímy (Ďurský, Minďáš, Konôpka 2002), pomocou ktorej bola vytvorená tabuľka klimatickej amplitúdy (Borgoň 2003).

Regionalizácia klímy

Vychádza z meraní na meteorologických staniciach. Pre jednotlivé meteorologické stanice boli vypočítané potrebné stanovištné premenné (s4,s5,s6,s8) podľa metodológie svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Boli odvodené regresné rovnice závislosti stanovištných premenných na nadmorskej výške meteorologickej stanice:

Pre každú meteorologické stanicu boli vypočítané skutočné chyby regresného modelu:

Chyby boli regionalizované v prostredí GIS pomocou priestorových interpolačných techník. Bola vytvorená rastrová vrstva stanovištných premenných pomocou digitálneho modelu terénu a regresného modelu. K rastrovej vrstve bola mapovou algebrou pripočítaná rastrová vrstva interpolovaných chýb:

Výsledkom sú korigované rastre klimatických stanovištných premenných. Celý postup je znázornený na obr.2.

Obr.2 Regionalizácia klimatických charakteristík v prostredí GIS

 

Tabuľka klimatickej amplitúdy

Pre jednotlivé oblasti lesov Slovenska boli odvodené minimálne (vnm min) a maximálne (vnm max) nadmorské výšky. Pre tieto nadmorské výšky boli pomocou klimatických rastrov odvodené aj potrebné stanovištné premenné (,). Výsledky sú archivované vo forme databázovej tabuľky. Potrebná stanovištná premenná sa potom interpoluje z tejto tabuľky na základe príslušnosti porastu do oblasti lesov a jeho aktuálnej nadmorskej výšky (vnm):

Interpolovaná stanovištná premenná sa napokon upraví podľa expozície (aspect) a sklonu (slope) porastu pomocou modifikátorov odvodených Kahnom (1994):

kde

Ako sa generujú charakteristiky ovzdušia

 Na výpočet stanovištných premenných s1 a s2, t.j. obsah NOx a CO2 v ovzduší v ppb a ppm sa používajú regresné rovnice z modelu SILVA 2.2 (Kahn 1994). Do závislosti vstupuje kalendárny rok (t):

s1 = 287,6 + 0,00048 . (t - 1800)2

s2 = 280,37 + 0,00177 . (t - 1800)2

Ako sa generujú charakteristiky pôdy

Generovanie pôdnych stanovištných premenných s3 a s7, t.j. zásobovanie živinami v pôde a pôdna vlhkosť, je riešené transformáciou pôvodných relatívnych hodnôt z intervalu <0;1> do kvalitatívnych stupňov, ktoré majú definované rozpätie relatívnych hodnôt a stredové hodnoty podľa tabuliek 2 a 3. Pre obsah živín v pôde je vytvorených 5 stupňov a pre pôdnu vlhkosť 9 stupňov. Stupne sú prevzaté z práce Chena a Hwanga (1992). Zaradenie do kvalitatívneho stupňa sa potom prevádza na základe príslušnosti lesného porastu (simulačnej plochy) do lesného typu. Prevodová tabuľka z lesného typu na stupne pôdnej vlhkosti a zásobenia živinami v pôde bola vytvorená Ujházym (2001).

 Tab.2 Hodnoty pre stupne zásobovania živinami v pôde

Tab.3 Hodnoty pre stupne vlhkosti pôdy

 


© Copyright doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.