Lokalizátor

Modul pracuje s databázovou tabuľkou SITES.

Ako sa pracuje s lesným porastom a sériou ?

Na nástrojovej lište sa nachádza zoznam lesných porastov a vedľa neho je navigačná lišta. V zozname vyberieme potrebný porast so sériou, resp. ho nalistujeme pomocou navigačnej lišty. Prvé tlačidlo znamená skok na prvý porast a jeho prvú sériu. Druhé tlačidlo znamená skok na predchádzajúcu sériu prípadne porast (ak sme na prvej sérii v poraste). Tretie tlačidlo znamená skok na nasledujúcu sériu prípadne porast (ak sme na poslednej sérii v poraste). Posledné tlačidlo znamená skok na posledný porast a jeho poslednú sériu. Vedľa navigačnej lišty sa zobrazuje poradie série v aktuálnom poraste a dĺžka jej trvania v rokoch. Tlačidlom šípky so znamienkom plus môžeme pridať ďalšiu sériu v rámci aktuálneho porastu. Tlačidlom šípky so znamienkom mínus môžeme odobrať poslednú sériu v rámci aktuálneho porastu. Dĺžku trvania každej série môžeme zmeniť v jej editačnom okne. Po zmene je potrebné sériu uložiť tlačidlom v sivom rámčeku s vyobrazením červeného zaškrtávacieho znamienka v strede programového okna. Popis práce s dialógom uloženia je v nasledujúcej časti. Zaškrtávací box "filtrovať" môžeme použiť, ak chceme pracovať so všetkými existujúcimi porastami (nezaškrtnutý) alebo iba s vybratými porastami (zaškrtnutý).

Pozor: Ak údaje o dĺžke série neuložíme, pri zmene série alebo porastu sa stratia !!!


Ako sa zadávajú podrobné charakteristiky stanovišťa ?

Ak poznáme podrobné údaje o ovzduší, klíme a pôde, môžeme ich zadať pre vybratý lesný porast a sériu. Pracuje sa s pravým horným panelom v okne programu. Najprv je potrebné kliknúť na malý terč pred nadpisom "Podrobné", tak aby jeho farba bola zelená. To znamená, že rastový simulátor bude používať podrobné údaje o stanovišti. Potom je potrebné zadať všetky stanovištné premenné: koncentrácia NOx v ovzduší v ppb, koncentrácia CO2 v ovzduší v ppm, zásobenosť živinami v pôde (0 až 1), počet dní vegetačného obdobia, ročná teplotná amplitúda v °C, priemerná teplota počas vegetačného obdobia v °C, pôdna vlhkosť (0 až 1) a zrážky vo vegetačnom období v mm.

Pozor: Ako oddeľovník desatinných miest sa používa bodka !!!

Pozor: Ako máme navolený zelený terč pri podrobných charakteristikách a pokúsime sa zmeniť niektorú zovšeobecnenú charakteristiku v ľavom paneli, tak sa môžu niektoré podrobné charakteristiky zmeniť na základe modelu generovania stanovišťa !!!

Pod oknom podrobných charakteristík sa nachádza zobrazenie modelu rastu výšky a hrúbky na základe ekologickej bonitácie. Môžeme si vybrať v zozname, ktorý sa nachádza pre tlačidlom "Aktualizovať graf", či chceme zobraziť model výšky alebo hrúbky stromu. Na hornom obrázku je znázornený graf vývoja maximálnej výšky stromu v závislosti od veku stromu pri stanovištných premenných, ktoré sme nastavili. Krivky sú odlišné v závislosti od druhu dreviny (smrek , jedľa, borovica, buk a dub). Graf sa aktualizuje po zmene stanovišťa tlačidlom "Aktualizovať graf". Okrem grafu program poskytuje aj iné ponuky. Tie sa dajú aktivovať stlačením pravého tlačidla myši v okne grafu. Zobrazí sa nasledujúce menu:

Menu poskytuje okrem grafu aj možnosť zobrazenia tabuľky alebo parametrov grafu. Takisto je poskytnuté aj zobrazenie stanovištného modelu škodlivých činiteľov, ktoré je popísané v ďalšom texte. Na nasledujúcom obrázku je znázornená tabuľka, v ktorej sa nachádza vývoj maximálnej výšky stromu pri danom stanovišti v závislosti od veku (odstupňovaný po jednom roku od 1 do 120 rokov) a v závislosti od druhu dreviny. Tú získame výberom ponuky "Tabuľka".

Na nasledujúcom obrázku je znázornený samotný matematický model vývoja maximálnej výšky stromu, ktorý získame výberom ponuky "Parametre". Nachádza sa tu matematický tvar funkcie a jej charakteristiky podľa jednotlivých drevín. Charakteristiky obsahujú výsledky z transformačných funkcií (N2O, CO2, NUTR, DAYS, TAMPL, TEMP, MOIST, PRECIP, ARID), koeficienty výškovej rastovej krivky (A, k, p, c) a absolútnu výškovú bonitu (SI) odvodenú podľa rastových tabuliek Halaja et al. (1987)

Ak si vyberieme v ponuke hrúbku stromu, zobrazí sa nám nasledujúci graf. Graf obsahuje vývoj maximálneho ročného hrúbkového prírastku stromu v závislosti od jeho hrúbky a to pre všetky modelované dreviny (smrek, jedľa, borovica, buk a dub).

Ak navolíme pre zobrazenie tabuľku ponukou "Tabuľka", ukáže sa nám tabuľka vývoja ročného hrúbkového prírastku v závislosti od hrúbky stromu (odstupňovanej po 1 cm od 1 do 150) a v závislosti od druhu dreviny.

Ak navolíme zobrazenie vo forme modelu (ponuka "Parametre"), zobrazí sa samotný matematický model vývoja maximálneho hrúbkového prírastku v závislosti od hrúbky stromu. Nachádza sa tu matematický tvar funkcie a jej charakteristiky podľa jednotlivých drevín. Charakteristiky obsahujú výsledky z transformačných funkcií (N2O, CO2, NUTR, TEMP, PRECIP), koeficienty hrúbkovej prírastkovej funkcie (A, k, p, c) a hodnota stanovištného redukčného faktora (r).


Ako sa zadávajú zovšeobecnené charakteristiky stanovišťa ?

Ak podrobné charakteristiky (stanovištné premenné) nie sú známe, môžeme zadať zovšeobecnené charakteristiky stanovišťa. Tie sa nachádzajú v ľavom paneli okna programu. Najprv je potrebné kliknúť na malý terč pred nadpisom "Zovšeobecnené", tak aby jeho farba bola zelená. To znamená, že rastový simulátor bude používať generalizované údaje o stanovišti. Potom je potrebné zadať všetky potrebné údaje: oblasť lesov, nadmorská výška v m, expozícia v stupňoch od severu v smere hodinových ručičiek, sklon v stupňoch, kalendárny rok a lesný typ.

Oblasť lesov sa nedá zadať priamo. Musí sa vybrať kliknutím do mapy, alebo výberom so zoznamu, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla s troma bodkami (...) za políčkom "Oblasť lesov". Objaví sa zoznam názvov lesných oblastí, tak ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Vyberieme potrebnú oblasť zo zoznamu a stlačíme prvé tlačidlo pod zoznamom. Oblasť lesov sa nám zobrazí v políčku a aj v mape. Ak chceme výber zo zoznamu zrušiť stlačíme druhé tlačidlo pod zoznamom. Ak chceme zmeniť zoznam lesných oblastí spolu s mapou pre príslušnú krajinu (Slovensko alebo Nemecko) musíme prejsť do dialógu "Prognóza" v hlavnom menu programu.

Lesný typ sa nedá zadať priamo. Musí sa vybrať zo zoznamu, ktorý sa zobrazí po stlačení tlačidla s troma bodkami (...) za políčkom "Lesný typ". Objaví sa zoznam názvov lesných typov, tak ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku. Vyberieme potrebný lesný typ zo zoznamu a stlačíme prvé tlačidlo pod zoznamom. Lesný typ sa nám zobrazí v políčku. Ak chceme výber zo zoznamu zrušiť stlačíme druhé tlačidlo pod zoznamom. Ak chceme zmeniť zoznam lesných typov pre príslušnú krajinu (Slovensko alebo Nemecko) musíme prejsť do dialógu "Prognóza" v hlavnom menu programu.


Ako sa ukladajú zmenené charakteristiky stanovišťa ?

Po nastavení stanovišťa pre vybratý lesný porast a sériu je potrebné údaje uložiť skôr ako prejdeme na inú sériu alebo porast. Uloženie nastavení sa spúšťa tlačidlom v sivom rámčeku s vyobrazením červeného zaškrtávacieho znamienka v strede programového okna. Zobrazí sa nasledujúci dialóg:

Je viacero možností. Uloženie údajov pre aktívny záznam, uloží nastavenia pre aktuálny porast a aktuálnu sériu. Uloženie údajov pre filtrované záznamy, uloží rovnaké nastavenia pre všetky série, ktoré patria plochám odfiltrovaných prostredníctvom modulu "Médium" (položka "filter" v tabuľke PLOTS je rovná 1). Uloženie pre všetky záznamy spôsobí, že všetky záznamy databázovej tabuľky SITES budú mať rovnaké nami zvolené nastavenia. Nastavenia ukladáme pre všetky série alebo pre konkrétnu sériu, ktorú môžeme vybrať zo zoznamu. Okrem záznamov je možné voliť aj položky, ktoré chceme uložiť do databázy. Je možné uložiť všetky položky, alebo položky nami odfiltrované. Filtrovanie položiek sa prevádza pomocou kliknutia na názvy príslušných editovacích políčok. Názvy odfiltrovaných položiek sa potom zmenia z čiernej farby na sivú.

Pozor: Ak údaje neuložíme, pri zmene série alebo porastu sa stratia !!!


Ako sa preveruje chovanie modelu škodlivých činiteľov na základe stanovišťa ?

Menu na prácu s modelom škodlivých činiteľov sa spúšťa kliknutím pravého tlačidla myši do panela pod tlačidlom "Aktualizovať graf". Zobrazí sa lokálne menu, z ktorého vyberieme položku "Škodlivé činitele". Zobrazí sa tabuľka na nasledujúcich obrázkoch. Tabuľka obsahuje vstupné a výstupné stĺpce oddelené dvojitou zvislou čiarou. Vstupné stĺpce slúžia na zadanie údajov o stave (kondícii) porastu: percento mŕtvych stromov za posledných 5 rokov, ktoré zostali v poraste, vek porastu, zakmenenie porastu, zastúpenie dreviny, jej bonita a štíhlostný koeficient. Údaje sa zadávajú zvlášť podľa drevín a slúžia na otestovanie kalamitného modelu pri rozličnej kondícii porastu za podmienok zvoleného stanovišťa. 

Výstupné stĺpce obsahujú: názov vybratého škodlivého činiteľa, riziko jeho výskytu, percentuálne množstvo mŕtvych stromov a jeho smerodajná odchýlka. V poslednom stĺpci s názvom "výskyt" sa potom nachádza opakované generovanie množstva kalamity na základe rizika a popisu množstva (20 krát). 

Nad tabuľkou sa nachádzajú tri tlačidlá. Prvé tlačidlo (graf) spúšťa ďalšie stochastické generovanie výstupných stĺpcov. Druhé tlačidlo (ruka s papierom) otvára okno protokolu o generovaní charakteristík kalamity: 

Protokol obsahuje nasledujúce údaje kalamitného modelu pre jednotlivé dreviny:

Posledné tlačidlo (disketa) ukladá aktuálnu tabuľku generovaných škodlivých činiteľov do externého textového súboru na disk.


© Copyright doc. Ing. Marek Fabrika, PhD