Simulátor biodynamiky lesa SIBYLA

Hlavné menu programu

Popis modelu Výmena jazykového prostredia Ukončenie programu Lektor Generátor Médium Lokalizátor Kultivátor Prorok Kalkulátor Prieskumník Analytik Popis databázovej štruktúry Expert


Ako sa pracuje s hlavným menu programu ?

Hlavné menu programu je zobrazené na vrchnom obrázku. Vo vnútornej časti elipsy hlavného menu, v ktorom je znázornená veštkyňa s krištáľovou guľou sa nachádzajú dialógy nastavenia simulátora a informačné dialógy. Po obvode elipsy sa vyskytujú hlavné moduly rastové simulátora. Dialógy a moduly sa spúšťajú jednoduchým kliknutím na príslušnú časť obrázku hlavného menu. Ak sa nejaká časť obrázku hlavného menu chová ako tlačidlo pre spustenie dialógu alebo modulu, tak sa pri prechode kurzorom myši zmení kurzor z pôvodného tvaru šípky na tvar ruky so vztýčeným ukazovákom. Zároveň sa zobrazí kontextová informácia vo forme žltého rámčeka s názvom dialógu alebo modulu.


Čo sú dialógy nastavenia a informačné dialógy ?

Dialóg "Copyright"

Dialóg sa spúšťa jednoduchým kliknutím na čelo veštkyne. Obsahuje informácie o licencii a vývojovom tíme rastového simulátora. Dialóg vyzerá nasledovne:

V ľavej hornej časti je zoznam inštitúcií, ktoré sa podieľali na vývoji rastového simulátora, medzi inštitúciami sa prepína pomocou záložiek. V pravej hornej časti sa nachádza názov programu, označenie verzie a druh licencie pre použitie. Druh licencie je označený menom užívateľa a typom licencie. V prípade typu freeware je tam červený oznam: "Komerčná činnosť zakázaná !". V prípade platenej licencie je tam zelený oznam: "Komerčná činnosť povolená autormi !". V dolnej časti sa nachádzajú základné informácie o rastovom simulátore, projektovom zázemí, softwarovom vývoji, licencii, dátovej základni, autoroch a literatúre. V tomto dialógu je možne sa posúvať prostredníctvom bočnej navigačnej lišty alebo kurzorových šípiek.

Dialóg "Reč"

Dialóg sa spúšťa jednoduchým kliknutím na pery veštkyne. Obsahuje možnosť zmeny jazykovej verzie programu. Dialóg vyzerá nasledovne:

V dialógu je potrebné vybrať jazyk z ponuky a stlačiť tlačidlo "OK". Všetky dialógy rastového simulátora SIBYLA sa automaticky prepíšu do zvoleného jazyka. Štandardne sú dodávané jazyky slovenský a anglický, pričom slovenský jazyk je implicitne nastavený po prvej inštalácií programu. Ostatné jazyky sa dajú parametrický vytvoriť. Na to slúži adresár "LANGUAGES" v adresári hlavného programu. Ten obsahuje textové súbory s názvom jazyka a príponou ".ini". Názov súboru sa potom zobrazuje aj v hornom dialógu. Jazykový súbor (napríklad slovensky.ini) je potom možné prekopírovať pod iným názvom (napríklad deutsch.ini) do toho istého adresára a preložiť textové reťazce do príslušného jazyka. Textové reťazce určené na preklad sa nachádzajú za symbolom "=" v každom riadku textového súboru, tak ako je to znázornené na nasledujúcom príklade:

[iPIXForm]
iPIXForm.Caption=iPIX prehliadač
MessageBox.Items[0]=iPIX prehliadač
Subor.Caption=&Súbor
Otvorit.Caption=Otvoriť...
Koniec.Caption=Koniec

Pozor: Zásah do iných častí súboru (napríklad pred symbol "=" alebo do hlavičkových častí v hranatých zátvorkách) môže narušiť funkčnosť prekladu ! 

Symbol "&" sa umiestňuje pred písmeno, ktoré má slúžiť ako horúci kláves pre niektoré položky menu. Funguje však iba v prípade, ak sa jedná skutočne o položku menu. Vtedy symbol zo slova vypadne a príslušné písmeno sa zvýrazní (podčiarkne). V položkách, ktoré nefigurujú ako typ menu sa uvedený symbol zobrazí v slove. Okrem toho je potrebné zmeniť aj obsah súborov vo vnorenom adresári "BlaxxunContact". Ide o súbory typu "cc3d_*.ini" a "ccpro_*.ini". U týchto súborov je potrebné vytvoriť nové (napríklad prekopírovaním už existujúcich) a pôvodný názov jazyka (symbol "*" v predchádzajúcom označení súborov) nahradiť za nový názov jazyka, zhodný s názvom jazyka v hlavnom jazykovom súbore (napríklad "cc3d_deutsch.ini" a "ccpro_deutsch.ini"). Ich obsah je potom potrebné preložiť rovnakým spôsobom.

Dialóg "Prognóza"

Dialóg sa spúšťa jednoduchým kliknutím na krištáľovú guľu v rukách veštkyne. Slúži na nastavenie verzie použitého matematického modelu a voľbu použitého databázového súboru. Dialóg vyzerá nasledovne:

V horne časti sa vyberá verzia matematického modelu kliknutím na typ krištáľovej gule. Slovenský matematický model využíva algoritmy (rovnice a koeficienty) rastového modelu a mortalitného modelu simulátora SIBYLA, nemecký matematický model využíva algoritmy simulátora SILVA 2.2. Zároveň sa voľbou modelu mení aj model na nastavenie klimatických charakteristík ako aj charakteristík ovzdušia a pôdy v module Lokalizátor, kde sa použije aj správna mapa príslušnej krajiny. V dolnej časti sa vyberá databázový súbor. Súbor je potrebné špecifikovať v editačnom riadku alebo kliknutím na tlačidlo za editačným riadkom. Po jeho stlačení sa nám zobrazí dialóg na výber súboru. Treba iba prelistovať obsahu disku a zvoliť správny súbor. Ako vstup sa používajú databázové súbory typu Micrososft Access. Štruktúra tabuliek a položiek je definovaná a popísaná v popise databázovej štruktúry. Po inštalácii programu je štandardne nastavená slovenská krištáľová guľa a súbor "sibyla.mdb", ktorý sa nachádza v adresári inštalácie hlavného programu. Tento súbor zároveň môže slúžiť aj ako cvičný a vzorový súbor so správnou databázovou štruktúrou.

Pozor: V prípade použitia databázového súboru nesprávneho typu alebo nesprávnej databázovej štruktúry môže dôjsť ku chybnej funkčnosti rastového simulátora !

Voľba "Koniec"

Voľba sa spúšťa kliknitím na antické dvere pod rukami veštkyne, resp. pod názvom SIBYLA. Ponuka ukončí program SIBYLA Suite. Je to jediný štandardný spôsob ukončenia programu.


Čo sú hlavné moduly rastového simulátora SIBYLA ?

Sú to základné moduly, ktoré majú na starosti určitú špecifickú činnosť v rámci rastových simulácií. Ich činnosť na seba nadväzuje. Spúšťajú sa ikonami po obvode elipsy hlavného menu. Spravidla sa spúšťajú postupne v smere hodinových ručičiek, počínajúc modulom Generátor. V niektorých prípadoch je možné niektorý modul preskočiť alebo sa na niektorý modul vrátiť.

Generátor

Zabezpečuje generovanie údajov o jednotlivých stromoch (hrúbky, výšky, parametre korún, priestorové súradnice, parametre kvality) na základe rôznych zdrojových údajov.

Médium

Zabezpečuje výber lesných porastov (simulačných plôch) pre prognózu.

Lokalizátor

Zabezpečuje nastavenie klimatických charakteristík a charakteristík pôdy a ovzdušia pre jednotlivé lesné porasty.

Kultivátor

Zabezpečuje široké možnosti pre nastavenie prebierok a ťažbových zásahov v lesných porastoch.

Prorok

Spúšťa samotné rastové simulácie pre lesné porasty s možnosťou nastavenia typu rastovej prognózy.

Kalkulátor

 

Zabezpečuje prepočet stromových výsledkov rastovej simulácie na výsledky viazané na plochu.

Prieskumník

 

Zabezpečuje vizualizáciu výsledkov rastovej simulácie vo forme tabuliek, grafov, obrázkov lesných porastov a virtuálnej reality.

Analytik

  

Slúži na analýzu výsledkov rastovej simulácie vo forme časového radu ako tabuľky a grafy vývoja charakteristík.

Expert

Poskytuje informácie týkajúce sa rastovej prognózy pre pokročilých užívateľov.

Lektor

Slúži ako elektronická príručka rastového simulátora vo forme hypertextového dokumentu, ktorý práve čítate.

© Copyright doc. Ing. Marek Fabrika, PhD.